ജ്യോതിഷം

കാണിപ്പയ്യൂര്‍ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

കേരളത്തില്‍ അകത്തും പുറത്തും വളരെ സുപ്രസിദ്ധനായ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനാണ് കാണിപ്പയ്യൂര്‍. കേരളീയര്‍ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെയും ഉത്തര ഭാരതത്തിലെയും നിരവധി പത്ര മാസികകളിലൂടെ ദിനഫലം, മാസഫലം, വര്‍ഷഫലം, മുതലായവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു . ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തില്‍, പ്രസിദ്ധമായ കാണിപ്പയ്യൂര്‍ കുടുംബത്തിലെ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്‍ ചെങ്ങാലൂര്‍ കൃഷ്ണന്‍ കുട്ടി ഗുപ്തനില്‍ നിന്നാണ് കുട്ടിയായ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ജ്യോതിഷം പഠിച്ചത്. വളരെ ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളും ഹൃദിസ്ഥമാക്കി . നിരവധി പഞ്ചാംഗങ്ങളില്‍ ഗണിത കാര്യങ്ങള്‍ കൈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് .എളിമയുടെ പര്യായമായ കാണിപ്പയ്യൂര്‍ അദ്ധേഹത്തിന്റെ കഴിവുകള്‍ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഒന്നു മാത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ സംശയങ്ങlള്‍ , മുഹൂര്‍ത്തം, താല്‍കാലിക പ്രശ്നം മുതലായവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവന മേഖലയാണ് .

Personal data entry form

Name  
Sur Name  
Sex Male  Female    
Date of birth
   
Time of birth
Hr.
Min.
Sec.
   
Correction    
Country
State
   
Longitude
   
Latitude
   
Time Zone  
E-mail  
Query  
City of Residence  
Reciding Country  
Occupation  
Contact No  
     

Guide for Time Zone, Longitude and Latitude

Preparation of Horoscopes requires Time of Birth, Date of birth and longitude and latitude at place of birth. To ensure that horoscopes prepared are accurate it is essential that time zone, longitude and latitude data are entered correctly.

We have provided a built-in city data file containing data on thousands of important cities all over the world. The data is arranged in the order of Country, region/province and city/place for ease of selection. In case you are not able to find the required place in the data file you can enter the details manually.

Disclaimer

While all care is taken to ensure accuracy of city data provided, you are requested to verify the time zone, longitude and latitude values before you submit the information. The division of data into country, region and city is made purely for the convenience of selection. It has no political implication whatsoever. It is possible that a place earlier belonging to a region or country may belong to a new one due changes in boundaries, creation of new regions etc. Places may also get renamed. If you notice that any information in our database need updating, kindly let us know immediately. We regret any inadvertant error that might have crept into the database if any.