ജ്യോതിഷം
Sunrise : Sunset : Rahukalam :
Astrology Articles
Vedic Astrology
ജ്യോതിഷം - വേദാംഗശാസ്ത്രം
ജ്യോതിഷം ശാസ്ത്രമാണെന്നും, വേദാംഗമാണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിജ്ഞരായവര്‍ക്ക് അറിയാം.
Astrological Predictions
വിഷു സംക്രമ ഫലം 1189 മേടം 1190 മീനം 30 വരെ
വിഷു സംക്രമ ഫലം 1189 മേടം 1190 മീനം 30 വരെ
Astrological Significance
പുണര്‍തവും മുളയും
മുളയുടെ അകം പൊള്ളയാണ്. അത് കടുപ്പമില്ലാത്തതാണ്.
Gemology
മാണിക്ക്യം (Ruby)
ഈ രത്‌നം സൂര്യ ഗ്രഹത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു
Vasthu Shathra
ബാലാലയത്തിലെ വീര്‍പ്പുമുട്ടുകള്‍
ഒരു കളം വരച്ചു പൂജ ചെയ്യുക എന്നാല്‍ , ആ കളം ബിംബമായി കാണണം എന്നര്‍ഥം
Indian Astrology Classes
ജാതക നിരൂപണം
അഞ്ചും ഒന്‍പതും ആത്മസ്ഥാനം ആണ് മോക്ഷസ്ഥാനം
Others
വൃശ്ചികം രാശി
രാശിചക്രത്തിലെ എട്ടാം രാശിയാണ് വൃശ്ചികം
Nakshatra predictions powered by Astro-Vision