ജ്യോതിഷം
Sunrise : Sunset : Rahukalam :
Astrology Articles
Vedic Astrology
പുത്രന്‍/പുത്രി എങ്ങനെയായിരിക്കും?
ഒരാളുടെ ജാതകത്തിലെ അഞ്ചാം ഭാവമാണ് പുത്രനെ അഥവാ പുത്രിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
Astrological Predictions
1191 ആണ്ടിലെ പുതുവര്‍ഷഫലവും ഗുരുമാറ്റവും.
ആഡംബര ജീവിതവും, ബിസിനസ്സിലുയര്‍ച്ചയും പണവും ഭാഗ്യവും വരുന്ന വര്‍ഷമാണ്.
Astrological Significance
സാ വിദ്യ യാ വിമുക്തയേ
'സാ വിദ്യ യാ വിമുക്തയേ' (വിഷ്ണുപുരാണം- 1.19.41)
Gemology
പുഷ്യരാഗം - Yellow saphire
ഈ കല്ലിന് ഗുരു ഗ്രഹത്തിന്റെന ദോക്ഷങ്ങളെ
Vasthu Shathra
വാസ്തു ശാസ്ത്രം
വാസ്തു ശാസ്ത്രം
Indian Astrology Classes
പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം:വ്യയസ്ഥാനം, ദുസ്ഥാനം
പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം:വ്യയസ്ഥാനം, ദുസ്ഥാനം
Others
ആയില്യവും നാഗമരവും (നാങ്ക്)
സര്‍പ്പങ്ങളുടെ പൂവെന്നാണ് നാഗമരപൂവിനെ വിളിക്കുന്നത്.
Nakshatra predictions powered by Astro-Vision