ജ്യോതിഷം
Sunrise : Sunset : Rahukalam :
Astrology Articles
Vedic Astrology
ഫലാനുഭവകാലം
പൂര്‍വജന്മങ്ങളില്‍ ചെയ്ത ദൃഢം അദൃഢം ദൃഢാദൃഢം
Astrological Predictions
ഗുരുമാറ്റം നക്ഷത്ര പാദ ഫലങ്ങള്‍
ഗുരുമാറ്റം നക്ഷത്ര പാദ ഫലങ്ങള്‍
Astrological Significance
രുദ്രാക്ഷം എന്നാല്‍ എന്ത്?
രുദിനെ ദ്രവിപ്പിക്കുവന്‍ രുദ്രന്‍.
Gemology
വൈഡൂര്യം ( cat's eye )
നഷ്ട ധനം തിരിച്ചു കിട്ടാന്‍ പണ്ടുകാലത്ത് രാജാക്കന്മാരുടെ കൈവശവും, ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ധാരാളം രത്‌ന ശേഖരമുണ്ടായിരുന്നു.
Vasthu Shathra
ബാലാലയത്തിലെ വീര്‍പ്പുമുട്ടുകള്‍
ഒരു കളം വരച്ചു പൂജ ചെയ്യുക എന്നാല്‍ , ആ കളം ബിംബമായി കാണണം എന്നര്‍ഥം
Indian Astrology Classes
ജാതക നിരൂപണം
അഞ്ചും ഒന്‍പതും ആത്മസ്ഥാനം ആണ് മോക്ഷസ്ഥാനം
Others
വൃശ്ചികം രാശി
രാശിചക്രത്തിലെ എട്ടാം രാശിയാണ് വൃശ്ചികം
Nakshatra predictions powered by Astro-Vision