ജ്യോതിഷം
Sunrise : Sunset : Rahukalam :
Astrology Articles
Vedic Astrology
തൊഴില്‍ ചിന്ത - ചന്ദ്രന്റെ സ്വാധീനം
തൊഴില്‍ ചിന്ത - ചന്ദ്രന്റെ സ്വാധീനം
Astrological Predictions
അനിഴം നക്ഷത്രക്കാരുടെ സാമാന്യ സ്വരൂപവും സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും
അനിഴം നക്ഷത്രക്കാരുടെ സാമാന്യ സ്വരൂപവും സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും
Astrological Significance
രുദ്രാക്ഷം എന്നാല്‍ എന്ത്?
രുദിനെ ദ്രവിപ്പിക്കുവന്‍ രുദ്രന്‍.
Gemology
Red Coral (ചുവന്ന പവിഴം)
അബോര്‍ഷന്‍ തടയും, സുഖ പ്രസവം നടക്കും, പേരും, പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കുവാന്‍ പവിഴം ധരിക്കുക.
Vasthu Shathra
അഷ്ട്ട ബന്ധം
അഷ്ട്ട ബന്ധം
Indian Astrology Classes
പതിനൊന്നാം ഭാവഫലങ്ങള്‍
പതിനൊന്നാം ഭാവഫലങ്ങള്‍
Others
ആയില്യവും നാഗമരവും (നാങ്ക്)
സര്‍പ്പങ്ങളുടെ പൂവെന്നാണ് നാഗമരപൂവിനെ വിളിക്കുന്നത്.
Nakshatra predictions powered by Astro-Vision