ജ്യോതിഷം
Sunrise : Sunset : Rahukalam :
Astrology Articles
Vedic Astrology
ആത്മീയത ജാതകത്തില്‍
ആത്മീയത ജാതകത്തില്‍
Astrological Predictions
കുംഭം രാശിക്കാരും പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങളും
കുംഭം രാശിക്കാരും പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങളും
Astrological Significance
ഊര്‍മ്മിള
പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ത്യാഗോജ്ജ്വലമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാണ് ഊര്‍മ്മിള..
Gemology
പുഷ്യരാഗം - Yellow saphire
ഈ കല്ലിന് ഗുരു ഗ്രഹത്തിന്റെന ദോക്ഷങ്ങളെ
Vasthu Shathra
വാസ്തു പുരുഷന്‍
ചെറിയ വസ്തുവായാലും വലിയ വസ്തുവായാലും അവിടെ വാസ്തു പുരുഷ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കും..
Indian Astrology Classes
പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം:വ്യയസ്ഥാനം, ദുസ്ഥാനം
പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം:വ്യയസ്ഥാനം, ദുസ്ഥാനം
Others
ആയില്യവും നാഗമരവും (നാങ്ക്)
സര്‍പ്പങ്ങളുടെ പൂവെന്നാണ് നാഗമരപൂവിനെ വിളിക്കുന്നത്.
Nakshatra predictions powered by Astro-Vision