ജ്യോതിഷം
Sunrise : Sunset : Rahukalam :
Astrology Articles
Vedic Astrology
പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍
പഞ്ച മഹാ പുരുഷ യോഗങ്ങള്‍
Astrological Predictions
കുംഭം രാശിക്കാരും പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങളും
കുംഭം രാശിക്കാരും പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങളും
Astrological Significance
ഊര്‍മ്മിള
പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ത്യാഗോജ്ജ്വലമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാണ് ഊര്‍മ്മിള..
Gemology
പുഷ്യരാഗം - Yellow saphire
ഈ കല്ലിന് ഗുരു ഗ്രഹത്തിന്റെന ദോക്ഷങ്ങളെ
Vasthu Shathra
വാസ്തു പുരുഷന്‍
ചെറിയ വസ്തുവായാലും വലിയ വസ്തുവായാലും അവിടെ വാസ്തു പുരുഷ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കും..
Indian Astrology Classes
പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം:വ്യയസ്ഥാനം, ദുസ്ഥാനം
പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം:വ്യയസ്ഥാനം, ദുസ്ഥാനം
Others
ആയില്യവും നാഗമരവും (നാങ്ക്)
സര്‍പ്പങ്ങളുടെ പൂവെന്നാണ് നാഗമരപൂവിനെ വിളിക്കുന്നത്.
Nakshatra predictions powered by Astro-Vision