ജ്യോതിഷം
Sunrise : Sunset : Rahukalam :
Astrology Articles
Vedic Astrology
ജ്യോതിഷവും ആയുര്‍വേദവും
ജ്യോതിഷവും ആയുര്‍വേദവും
Astrological Predictions
ഗുരു (വ്യാഴം) രാശി മാറുന്നു
ഗുരു (വ്യാഴം) രാശി മാറുന്നു
Astrological Significance
സാ വിദ്യ യാ വിമുക്തയേ
'സാ വിദ്യ യാ വിമുക്തയേ' (വിഷ്ണുപുരാണം- 1.19.41)
Gemology
രത്‌ന വിചാരം : മരതകം (Emerald)
രത്‌ന വിചാരം : മരതകം (Emerald)
Vasthu Shathra
വാസ്തു ശാസ്ത്രം
വാസ്തു ശാസ്ത്രം
Indian Astrology Classes
പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം:വ്യയസ്ഥാനം, ദുസ്ഥാനം
പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം:വ്യയസ്ഥാനം, ദുസ്ഥാനം
Others
ആയില്യവും നാഗമരവും (നാങ്ക്)
സര്‍പ്പങ്ങളുടെ പൂവെന്നാണ് നാഗമരപൂവിനെ വിളിക്കുന്നത്.
Nakshatra predictions powered by Astro-Vision