ജ്യോതിഷം
Sunrise : Sunset : Rahukalam :
Astrology Articles
Vedic Astrology
പുത്രന്‍/പുത്രി എങ്ങനെയായിരിക്കും?
ഒരാളുടെ ജാതകത്തിലെ അഞ്ചാം ഭാവമാണ് പുത്രനെ അഥവാ പുത്രിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
Astrological Predictions
ഈ ഓണം നിങ്ങള്‍ക്കെങ്ങനെ?
ഐശ്വര്യ സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ ഈ ഓണം നിങ്ങള്‍ക്കെങ്ങനെ?
Astrological Significance
ഊര്‍മ്മിള
പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ത്യാഗോജ്ജ്വലമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാണ് ഊര്‍മ്മിള..
Gemology
പുഷ്യരാഗം - Yellow saphire
ഈ കല്ലിന് ഗുരു ഗ്രഹത്തിന്റെന ദോക്ഷങ്ങളെ
Vasthu Shathra
വാസ്തു പുരുഷന്‍
ചെറിയ വസ്തുവായാലും വലിയ വസ്തുവായാലും അവിടെ വാസ്തു പുരുഷ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കും..
Indian Astrology Classes
പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം:വ്യയസ്ഥാനം, ദുസ്ഥാനം
പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം:വ്യയസ്ഥാനം, ദുസ്ഥാനം
Others
ആയില്യവും നാഗമരവും (നാങ്ക്)
സര്‍പ്പങ്ങളുടെ പൂവെന്നാണ് നാഗമരപൂവിനെ വിളിക്കുന്നത്.
Nakshatra predictions powered by Astro-Vision