ജ്യോതിഷം
Sunrise : Sunset : Rahukalam :
Astrology Articles
Vedic Astrology
അഷ്ട ഗോപാലങ്ങളും ജപ ഫലങ്ങളും
അഷ്ട ഗോപാലങ്ങളും ജപ ഫലങ്ങളും
Astrological Predictions
ധനു രാശിക്കാരും പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങളും
ധനു രാശിക്കാരും പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങളും
Astrological Significance
രുദ്രാക്ഷം എന്നാല്‍ എന്ത്?
രുദിനെ ദ്രവിപ്പിക്കുവന്‍ രുദ്രന്‍.
Gemology
Red Coral (ചുവന്ന പവിഴം)
അബോര്‍ഷന്‍ തടയും, സുഖ പ്രസവം നടക്കും, പേരും, പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കുവാന്‍ പവിഴം ധരിക്കുക.
Vasthu Shathra
അഷ്ട്ട ബന്ധം
അഷ്ട്ട ബന്ധം
Indian Astrology Classes
പതിനൊന്നാം ഭാവം
പതിനൊന്നാം ഭാവം
Others
ആയില്യവും നാഗമരവും (നാങ്ക്)
സര്‍പ്പങ്ങളുടെ പൂവെന്നാണ് നാഗമരപൂവിനെ വിളിക്കുന്നത്.
Nakshatra predictions powered by Astro-Vision