ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എസ്

കഴിഞ്ഞ 13 വർഷമായി ജ്യോതിഷ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി വരുന്നു. ജ്യോതിഷ പ്രവചനങ്ങൾക്കും ഉപദേശങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം കേരള പ്രശ്ന സമ്പ്രദായമാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജാതക അപഗ്രഥനം, മുഹൂർത്തം, രത്ന നിർദ്ദേശം, കർമ്മ മേഖലയെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ, വിദ്യഭ്യാസ മേഖലയെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ, വിവാഹ പൊരുത്തം തുടങ്ങിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജ്യോതിഷ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി വരുന്നു. www.sreeguruastrology.com എന്ന ജ്യോതിഷ വെബ് സൈറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ജ്യോതിഷ ഉപദ്ദേഷ്ഠാവുമാണ് അദ്ദേഹം.
മലയാളം പത്രങ്ങളിലും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധമായ മോഡേൺ ആസ്ട്രോളജി മാഗസിനിലും നിരവധി ജ്യോതിഷ ലേഖനങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറായി ഗവണ്മെൻ്റ് സർവ്വീസിൽ ചേർന്ന അദ്ദേഹം DFO ആയിട്ടാണ് വിരമിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിനു IFS ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മരങ്ങളെയും അവ യുക്തിപരമായി എപ്രകാരം ആ നക്ഷത്രക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന നക്ഷത്ര വനം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി ഇരുനൂറു നക്ഷത്ര വനങ്ങൾ അദ്ദേഹം 2015 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കേരളത്തിലൂട നീളം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.
താങ്കളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ജ്യോതിഷ ഉപദേശം 10 പ്രവര്‍ത്തി ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇമെയില്‍ ചെയ്യുന്നതാണ്.

Personal data entry form

Name
Surname
Date of Birth
Your Query
Chart Format
Gender
Male  Female
 
Time of Birth
AM PM
City of Birth
Email
City of Residence
Residing Country
Occupation
Contact Number
*Delivery - within India only
SUBMIT

Disclaimer

While all care is taken to ensure accuracy of city data provided, you are requested to verify the time zone, longitude and latitude values before you submit the information. The division of data into country, region and city is made purely for the convenience of selection. It has no political implication whatsoever. It is possible that a place earlier belonging to a region or country may belong to a new one due changes in boundaries, creation of new regions etc. Places may also get renamed. If you notice that any information in our database need updating, kindly let us know immediately. We regret any inadvertant error that might have crept into the database if any.