ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

Gem + Numerology + Indepth Horoscope Reports

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ജാതകം

പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സമസ്ത മേഖലകളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വരൂപം, സ്വാഭാവ സവിശേഷത, ധന സ്ഥിതി, വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, കുടുംബം, വിവാഹം, തടസ്സങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ മനസ്സിലാക്കു. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ പ്രവചനങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നല്ല ജീവിത വിജയം നേടുവാനും സാധിക്കും. ദശാസന്ധികളും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളും. ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം, അക്ഷാംശ രേഖാംശങ്ങള്‍ , രാശി, നവാംശം, ദശ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവചനങ്ങള്‍ . സുദര്‍ശന ചക്രം, ആരൂഢ ചക്രം, വര്‍ഗ ഭേദം, അഷ്ടവര്‍ഗം, ദശവര്‍ഗ ദേവന്മാര്‍ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ . ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിത്തിരിവുകളായ വിവാഹം, ജോലി, ഭവന നിര്‍മ്മാണം , ബിസ്സിനസ്സ് തുടങ്ങിയവ ആരംഭിക്കുന്നതിനു അനുയോജ്യ സമയം. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ മാര്‍ഗദര്‍ശിയാവട്ടെ.

Indepth Reports: English | Tamil | Telugu | Kannada | Malayalam | Hindi | Marathi

സംഖ്യ ശാസ്ത്രം

സംഖ്യകള്‍ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സംഖ്യകളാണ് നിങ്ങളെ ആരാക്കണമെന്നും, എന്താക്കണമെന്നും, എങ്ങനെയാക്കണമെന്നും തീരുമാനിക്കുനത്. നിങ്ങളുടെ പേരിന്‍റെയും ജനന ദിവസത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം, ജീവിത പ്രയാണം, ഭാഗ്യനിര്‍ഭാഗ്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ജീവിതത്തിന്‍റെ സൂക്ഷ്മമായ അംശങ്ങള്‍ പോലും നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ പേര്, ജനന തീയ്യതി ഇവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ദൈനം ദിന ജീവിതത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ അനുകൂല, പ്രതികൂല സംഖ്യകളെക്കുറിച്ചു ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അതിപ്രധാന കാര്യങ്ങളായ ആരോഗ്യം, തൊഴില്‍ , പ്രേമം, വിവാഹ ജീവിതം, മറ്റുള്ളരുമായുള്ള മാനസിക പൊരുത്തം, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്‍ ഇവയെക്കുറിച്ചും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്ലേശ രഹിതമാക്കുവാന്‍ അനുകൂല നിറം, പ്രാര്‍ത്ഥന, ഭാഗ്യ സംഖ്യ തുടങ്ങിയവ പറഞ്ഞു തരുന്നു.

Numerology Reports: English | Hindi | Malayalam | Kannada | Tamil | Telugu | Marathi

രത്ന നിര്‍ദേശം

രത്ന നിര്‍ദേശം മനുഷ്യന്‍റെ ഭാഗ്യാനുഭാവങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള രത്നങ്ങളുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് പൗരാണിക കാലം മുതല്‍ ഭാരതീയര്‍ക്കറിയാം. ജാതകത്തിലെ ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങളും, യോഗ, ദൃഷ്ട്ടികള്‍ക്കും അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഭാഗ്യ രത്നം നിര്‍ദേശികുന്നത് . രത്നങ്ങള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ ലോഹം (സ്വര്‍ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ് മുതലായവ ) ധരിക്കേണ്ട വിരല്‍ , രത്നത്തിന്റെ വലുപ്പം, നിറം എന്നിവയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു . ഗുണഫലങ്ങള്‍ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജാതകതിന് യോജ്യമല്ലാത്ത രത്നങ്ങള്‍ ദോഷഫലങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യും. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യവും ഭാഗ്യദായകവും ആയ രത്നങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു.

Gem Recommendation Reports: English | Hindi | Malayalam | Kannada | Tamil | Telugu | Marathi

Rs.1499+GST

Personal data entry form for Gem + Numerology + Indepth Horoscope Reports

Name
Date of Birth
Report Language
Chart Format
Gender
Male  Female
 
Time of Birth
AM PM
City of Birth
Email
SUBMIT

Disclaimer

While all care is taken to ensure accuracy of city data provided, you are requested to verify the time zone, longitude and latitude values before you submit the information. The division of data into country, region and city is made purely for the convenience of selection. It has no political implication whatsoever. It is possible that a place earlier belonging to a region or country may belong to a new one due changes in boundaries, creation of new regions etc. Places may also get renamed. If you notice that any information in our database need updating, kindly let us know immediately. We regret any inadvertant error that might have crept into the database if any.