ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

Marriage Matching

വിവാഹ പൊരുത്തം

ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രപരമായി വിവാഹ പൊരുത്തം നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നു. നക്ഷത്ര ഫലങ്ങള്‍ കൂടാതെ പാപസാമ്യം, ദശാസന്ധി ദോഷം ഇവ നിങ്ങളുടെ ജനന ദിവസം, സമയം, സ്ഥലം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫല പ്രവചനം തരുന്നു. വിവാഹ പൊരുത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

  • അടുത്ത 25 വര്‍ഷത്തെ പരിഹാരങ്ങള്‍
  • പരിഹാര മന്ത്രങ്ങള്‍ , യന്ത്രങ്ങള്‍ , വസത്രം, ഉപവാസം ഇവയെ ക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.
  • 60 വയസ്സ് വരെയുള്ള അനുകൂല സമയങ്ങള്‍ വിവാഹം, തൊഴില്‍ , ഭവന നിര്‍മ്മാണം, ബിസിനസ്സ് മുതലായവക്കുള്ള ഉത്തമമായ സമയം.
  • അടുത്ത 5 വര്‍ഷത്തെ സമയം.
  • സമ്പത്ത്‌ , ധനം, ആയുസ്സ് മുതലായവയെ പറ്റിയുള്ള യോഗങ്ങളും യോഗഫലങ്ങളും.

Data entry form for Marriage Compatibility

Male Data

Name
Sur Name
Date of Birth
 
 
Time of Birth
AM PM
City of Birth
Remarks
Report Language
Chart Format
E-mail
 

Female Data

Name
Sur Name
Date of Birth
 
 
Time of Birth
AM PM
City of Birth
Remarks

Disclaimer

While all care is taken to ensure accuracy of city data provided, you are requested to verify the time zone, longitude and latitude values before you submit the information. The division of data into country, region and city is made purely for the convenience of selection. It has no political implication whatsoever. It is possible that a place earlier belonging to a region or country may belong to a new one due changes in boundaries, creation of new regions etc. Places may also get renamed. If you notice that any information in our database need updating, kindly let us know immediately. We regret any inadvertant error that might have crept into the database if any.