ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

Saturn Transit Report

സാറ്റേൺ ട്രാൻസിറ്റ്: ശനിയുടെ ഗോചരഫലം

ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖം, തടസ്സം, പരിമിതികൾ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശനി. അതേ സമയം വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ശനിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം അനുകൂലമായും കണ്ടേക്കാം. അവസാനമായി 2020 ജനുവരി 24നായിരുന്നു ശനിയുടെ രാശിമാറ്റം (ധനുവിൽ നിന്നും മകരത്തിലേക്ക്) ഉണ്ടായത്. വരുന്ന ജനുവരി 2023ൽ, ശനി മകരത്തിൽ നിന്നും കുംഭ രാശിയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അതിനു ശേഷമുള്ള രാശിമാറ്റം 2025ൽ ആണെന്നിരിക്കെ വരുന്ന രണ്ടര വർഷക്കാലത്തെ ശനിയുടെ നീക്കങ്ങളും, അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി, ക്ലിക്ക്ആസ്‌ട്രോയുടെ സാറ്റേൺ ട്രാൻസിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചുനോക്കാം. ശനിയുടെ സ്വക്ഷേത്രമായ കുംഭത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം ജീവിതത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളെ (തൊഴിൽ, സാമ്പത്തികം, ആരോഗ്യം, വിവാഹം) എങ്ങനെയെല്ലാം ബാധിക്കുമെന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. പുതിയ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതോ, നിലവിലെ തടസ്സങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതോ ആകാം ഈ രാശിമാറ്റത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ. കൃത്യമായ പ്രവചനങ്ങൾക്കും പരിഹാരങ്ങൾക്കും സാറ്റേൺ ട്രാൻസിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ വായിക്കൂ.

Sample Reports: English
Rs.1099+GST

Personal data entry form for Saturn Transit Report

Name
Date of Birth
Report Language
Chart Format
Gender
Male  Female
 
Time of Birth
AM PM
City of Birth
Email
SUBMIT

Disclaimer

While all care is taken to ensure accuracy of city data provided, you are requested to verify the time zone, longitude and latitude values before you submit the information. The division of data into country, region and city is made purely for the convenience of selection. It has no political implication whatsoever. It is possible that a place earlier belonging to a region or country may belong to a new one due changes in boundaries, creation of new regions etc. Places may also get renamed. If you notice that any information in our database need updating, kindly let us know immediately. We regret any inadvertant error that might have crept into the database if any.