ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

Numerology

സംഖ്യശാസ്ത്രം

സംഖ്യകള്‍ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സംഖ്യകളാണ് നിങ്ങളെ ആരാക്കണമെന്നും, എന്താക്കണമെന്നും, എങ്ങനെയാക്കണമെന്നും തീരുമാനിക്കുനത്. നിങ്ങളുടെ പേരിന്‍റെയും ജനന ദിവസത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം, ജീവിത പ്രയാണം, ഭാഗ്യനിര്‍ഭാഗ്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ജീവിതത്തിന്‍റെ സൂക്ഷ്മമായ അംശങ്ങള്‍ പോലും നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.  ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ പേര്, ജനന തീയ്യതി ഇവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ദൈനം ദിന ജീവിതത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ അനുകൂല, പ്രതികൂല സംഖ്യകളെക്കുറിച്ചു ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അതിപ്രധാന കാര്യങ്ങളായ ആരോഗ്യം, തൊഴില്‍ , പ്രേമം, വിവാഹ ജീവിതം, മറ്റുള്ളരുമായുള്ള മാനസിക പൊരുത്തം, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള്‍ ഇവയെക്കുറിച്ചും  കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്ലേശ രഹിതമാക്കുവാന്‍ അനുകൂല നിറം, പ്രാര്‍ത്ഥന, ഭാഗ്യ സംഖ്യ തുടങ്ങിയവ പറഞ്ഞു തരുന്നു.

Sample Reports: English | Hindi | Malayalam | Kannada | Tamil | Telugu | Marathi
Rs.499+GST

Personal data entry form for Numerology

Name
Date of Birth
Report Language
Gender
Male  Female
 
Email
SUBMIT

Disclaimer

While all care is taken to ensure accuracy of city data provided, you are requested to verify the time zone, longitude and latitude values before you submit the information. The division of data into country, region and city is made purely for the convenience of selection. It has no political implication whatsoever. It is possible that a place earlier belonging to a region or country may belong to a new one due changes in boundaries, creation of new regions etc. Places may also get renamed. If you notice that any information in our database need updating, kindly let us know immediately. We regret any inadvertant error that might have crept into the database if any.