ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

Rahu-Ketu Transit Report

രാഹു-കേതു ട്രാൻസിറ്റ്

2020 സെപ്റ്റംബർ 23ന്, രാഹുവിനും കേതുവിനും രാശിമാറ്റം (ട്രാൻസിറ്റ്) സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. രാഹു, മിഥുനം രാശിയിൽ നിന്നും ഇടവത്തിലേക്കും, കേതു, ധനുവിൽ നിന്നും വൃശ്ചികത്തിലേക്കും സ്ഥാനം മാറി. 2022 ഏപ്രിൽ 12 വരെ ഇവ ഈ സ്ഥാനത്ത് തുടരും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്ന ജാതകറിപ്പോർട്ടാണ് 'രാഹു-കേതു ട്രാൻസിറ്റ്'. ഭാരതീയ ജ്യോതിഷപ്രകാരം, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതവും പൂർവ്വജന്മവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് സാങ്കൽപ്പിക ഗ്രഹങ്ങളാണ് രാഹുവും കേതുവും. ഇവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനമാറ്റം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണ്ണായകമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കും. നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ, വിവാഹം തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ ഇത് സ്വാധീനിക്കും. ജാതകത്തിലെ രാഹുകേതുക്കളുടെ സ്ഥാനത്തെയുംകൂടി ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ. ഈ രാഹു-കേതു ട്രാൻസിറ്റ് നിങ്ങളെ എങ്ങനെയെല്ലാം ബാധിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായി അറിയുവാൻ ക്ലിക്ക്ആസ്ട്രോ രാഹു-കേതു ട്രാൻസിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് (ഗോചരഫലം ) ഉടൻ വായിക്കുക.

Sample Reports: English | Hindi | Marathi
Rs.699/-

Personal data entry form for Rahu-Ketu Transit Report

Name
Date of Birth
Report Language
Chart Format
Gender
Male  Female
 
Time of Birth
AM PM
City of Birth
Email
SUBMIT

Disclaimer

While all care is taken to ensure accuracy of city data provided, you are requested to verify the time zone, longitude and latitude values before you submit the information. The division of data into country, region and city is made purely for the convenience of selection. It has no political implication whatsoever. It is possible that a place earlier belonging to a region or country may belong to a new one due changes in boundaries, creation of new regions etc. Places may also get renamed. If you notice that any information in our database need updating, kindly let us know immediately. We regret any inadvertant error that might have crept into the database if any.