ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

Life Document

നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിശദമായ അവലോകനം, ഏറ്റവും മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത തയ്യാറാക്കിയതാണ് ലൈഫ് ഡോക്യുമെന്റ്. ഒരു ജാതക റിപ്പോർട്ട് എന്നതിലുപരി, നിങ്ങൾക്ക് എന്നന്നേയ്ക്കുമായി സൂക്ഷിക്കാവുന്നതും, ഏതൊരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും ജ്യോതിഷ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി തുറന്ന് നോക്കാവുന്നതുമായ പുസ്തകരൂപത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മമായ ജാതക വിശകലനമാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്റ്. ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ പ്രവചനങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും ലൈഫ് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. 40 പേജുകളിലുള്ള ഈ ഗ്രൻഥം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ 12 മേഖലകളെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പഠനം, തൊഴിൽ, വിവാഹം, സമ്പത്ത്, ആരോഗ്യം, ഭവനനിർമ്മാണം, ബിസിനസ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം, സാമൂഹിക പദവി എന്നിവയും ലൈഫ് ഡോക്യുമെന്റ് അവലോകനം ചെയ്യും. ജീവിതത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ സമയങ്ങൾ, വിശദമായ പരിഹാരങ്ങൾ എന്നിവയുമടങ്ങുന്ന ലൈഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു ഉത്തമ മാർഗദർശിയായിരിക്കും.

Sample Report:English
Rs.1999+GST

Personal data entry form for Life Document

Name
Date of Birth
Report Language
Chart Format
Gender
Male  Female
 
Time of Birth
AM PM
City of Birth
Email
Contact Number
*Delivery - within India only
SUBMIT

Disclaimer

While all care is taken to ensure accuracy of city data provided, you are requested to verify the time zone, longitude and latitude values before you submit the information. The division of data into country, region and city is made purely for the convenience of selection. It has no political implication whatsoever. It is possible that a place earlier belonging to a region or country may belong to a new one due changes in boundaries, creation of new regions etc. Places may also get renamed. If you notice that any information in our database need updating, kindly let us know immediately. We regret any inadvertant error that might have crept into the database if any.