ജ്യോതിഷം

2021 ആസ്‌ട്രോ ഷെഡ്യൂളർ

2021ലെ ദൈനംദിന ജ്യോതിഷ പ്രവചനങ്ങളോടുകൂടിയ ഡയറി-കം-ആക്ടിവിറ്റി ഷെഡ്യൂളർ

ആസ്ട്രോ ഷെഡ്യൂളർ 2021 ഉടൻ സ്വന്തമാക്കൂ

  • നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ദൈനംദിന പ്രവചനങ്ങൾ.
  • നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന സംഖ്യാശാസ്ത്ര പ്രവചനങ്ങൾ
  • ഓരോ ദിവസത്തെയും ശുഭ സമയങ്ങൾ / മുഹൂർത്തങ്ങൾ
  • കൂടാതെ 2021 വർഷഫലവും രത്ന നിർദ്ദേശവും

ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ജാതക പ്രവചനങ്ങളും, ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സംഖ്യാശാസ്ത്ര വിവരങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗുണകരമായിരിക്കില്ലേ? ഇതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉല്പന്നമാണ് ആസ്ട്രോ ഷെഡ്യൂളർ 2021. നിങ്ങളുടെ ജന്മസമയം, സ്ഥലം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ പ്രവചനങ്ങളോടുകൂടിയ ആസ്ട്രോ ഷെഡ്യൂളർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക. ആസ്ട്രോ ഷെഡ്യൂളർ 2021 ലെ ഓരോ പേജിലും അതാത് ദിവസത്തെ ജാതകപ്രവചനങ്ങൾ, സംഖ്യാ ശാസ്ത്രനിർദ്ദേശങ്ങൾ (ഭാഗ്യനിറം, ഭാഗ്യസംഖ്യ), പഞ്ചാംഗ വിവരങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ടാകും. കൂടാതെ, 2021 വർഷഫലം, രത്നനിർദ്ദേശം എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.2021 വർഷത്തിലെ വിശദമായ ജാതക പ്രവചനങ്ങളാണ് 2021 വർഷഫലം.ജന്മ രത്നനിർദ്ദേശം, ജാതകപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രത്നങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നതിന് ഉത്തമമാണ് ഈ ആസ്ട്രോ ഷെഡ്യൂളർ. 2021 ആസ്ട്രോ ഷെഡ്യൂളർ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്; നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായത് ഉടൻ ഓർഡർ ചെയ്യാം.

ആസ്ട്രോ ഷെഡ്യൂളർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്

ഡെലിവറി: ഓർഡർ ചെയ്ത് 10 ദിവസത്തിനകം

വില: 1499 രൂപ

ആസ്ട്രോ ഷെഡ്യൂളർ പ്രീമിയം

ഡെലിവറി: ഓർഡർ ചെയ്ത് 7 ദിവസത്തിനകം

വില: 2499 രൂപ

ആസ്ട്രോ ഷെഡ്യൂളർ പ്രീമിയം വിത്ത് കൺസൾട്ടൻസി

വില: 4999 രൂപ