ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

Jupiter Transit + Saturn Transit + Rahu Ketu Report

ഗുരു, ശനി, രാഹു, കേതു എന്നിവയുടെ ഗോചരഫലങ്ങൾ ഒറ്റ റിപോർട്ടിൽ

ജാതകത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ, സമയാസമയങ്ങളിലെ അവയുടെ സ്ഥാനമാറ്റവും മനുഷ്യജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് ഗോചരഫലം അഥവാ ട്രാൻസിറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ കാലയളവിൽ, വ്യാഴം, ശനി, രാഹു, കേതു എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് രാശിമാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വ്യാഴം (ഗുരു) ഏകദേശം ഒരു വർഷവും, ശനി രണ്ടര വർഷവും, രാഹു കേതുക്കൾ ഒന്നര വർഷവും ഒരു രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമെന്നിരിക്കെ, ഈ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഏതെല്ലാംവിധം സ്വാധീനിക്കുമെന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ മാറ്റങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഈ സമ്പൂർണ്ണ ഗോചരപ്രവചനം.

സമ്പൂർണ്ണ ഗോചര ഫലത്തിനായി നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ നൽകുക

Name
Date of Birth
Report Language
Chart Format
Gender
Male  Female
 
Time of Birth
AM PM
City of Birth
Email
SUBMIT

Disclaimer

While all care is taken to ensure accuracy of city data provided, you are requested to verify the time zone, longitude and latitude values before you submit the information. The division of data into country, region and city is made purely for the convenience of selection. It has no political implication whatsoever. It is possible that a place earlier belonging to a region or country may belong to a new one due changes in boundaries, creation of new regions etc. Places may also get renamed. If you notice that any information in our database need updating, kindly let us know immediately. We regret any inadvertant error that might have crept into the database if any.