ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

Wealth & Fortune Report

സാമ്പത്തികം

സമ്പൽസമൃദ്ധിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാം. ചിലപ്പോൾ, ഇവ സ്വാഭാവികമായി വന്നുചേരാം; മറ്റുചിലപ്പോൾ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമ്പാദ്യം/വരുമാനത്തിനായി നിങ്ങൾക്കേറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിയുംവരും. ക്ലിക്ക്ആസ്ട്രോയുടെ വെൽത്ത് & ഫോർച്ച്യൂൺ ഹോറോസ്കോപ്, ജാതകപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് നേടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കാവുന്ന സമ്പൽസമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനമാണ്. സമ്പത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ, അനുകൂല സമയങ്ങൾ, പരമ്പരാഗതമായി ലഭിക്കാവുന്ന സ്വത്തുക്കൾ, ആസ്തി എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം നിലനിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വെൽത്ത് & ഫോർച്ച്യൂൺ ഹോറോസ്കോപ് ഉടൻ വായിക്കുക.

  • 2, 4, 9, 11 ഭാവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ
  • ധനസമ്പാദ്യത്തിനായുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ
  • നിങ്ങളുടെ ആസ്തി: സ്ഥലം, വീട്, അമൂല്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ.
  • സുഖസൗഭാഗ്യങ്ങൾ, ആഢംബരങ്ങൾ
  • വരുമാനം, പണത്തിന്റെ വരവുചിലവുകൾ തുടങ്ങിയവ
  • അനുയോജ്യമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ, സേവിങ്‌സുകൾ, ജാതകയോഗങ്ങൾ, അനുകൂല സമയങ്ങൾ
  • ക്ഷേമത്തിനായി അണിയേണ്ട രത്നങ്ങൾ
Sample Reports: English | Tamil
Rs.1499+GST

Personal data entry form for Wealth & Fortune Report

Name
Date of Birth
Report Language
Chart Format
Gender
Male  Female
 
Time of Birth
AM PM
City of Birth
Email
SUBMIT

Disclaimer

While all care is taken to ensure accuracy of city data provided, you are requested to verify the time zone, longitude and latitude values before you submit the information. The division of data into country, region and city is made purely for the convenience of selection. It has no political implication whatsoever. It is possible that a place earlier belonging to a region or country may belong to a new one due changes in boundaries, creation of new regions etc. Places may also get renamed. If you notice that any information in our database need updating, kindly let us know immediately. We regret any inadvertant error that might have crept into the database if any.