ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

Couple's Horoscope

കപ്പിൾസ് ഹോറോസ്കോപ്: ദാമ്പത്യജീവിതത്തിന്റെ ജാതകവിശകലനം

ക്ലിക്ക്ആസ്ട്രോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ജ്യോതിഷറിപ്പോർട്ടാണ് കപ്പിൾസ് ഹോറോസ്കോപ്! വിവാഹജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ, ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ ജാതകങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണ്. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലെ ക്ഷേമം, വെല്ലുവിളികൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്നിവ രണ്ടു പേരുടേയും ജാതകങ്ങളിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെയും ജീവിതപങ്കാളിയുടെയും ജാതകങ്ങളിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് കപ്പിൾസ് ഹോറോസ്കോപ്. നിങ്ങളുടെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ, മാനസിക ഐക്യം, ക്ഷേമം, ആരോഗ്യം, ദീർഘായുസ്സ്, കുട്ടികൾ തുടങ്ങിയ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത്, ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും ഇതിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളും ഈ റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തിലെ പരസ്പരധാരണയും ഐക്യവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന കപ്പിൾസ് ഹോറോസ്കോപ് ഉടൻ വായിക്കുക.

Sample Reports: English

Data entry form for Couple's Horoscope

Your Data

Your Name
Your Date of Birth
 
 
Your Time of Birth
AM PM
Your City of Birth
Your Gender
Male  Female
Report Language

Partner's Data

Partner's Name
Partner's Date of Birth
 
 
Partner's Time of Birth
AM PM
Partner's City of Birth
Chart Format
E-mail
 

Disclaimer

While all care is taken to ensure accuracy of city data provided, you are requested to verify the time zone, longitude and latitude values before you submit the information. The division of data into country, region and city is made purely for the convenience of selection. It has no political implication whatsoever. It is possible that a place earlier belonging to a region or country may belong to a new one due changes in boundaries, creation of new regions etc. Places may also get renamed. If you notice that any information in our database need updating, kindly let us know immediately. We regret any inadvertant error that might have crept into the database if any.