ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

Astrology Scheduler - Premium Version

ആസ്ട്രോ ഷെഡ്യൂളർ പ്രീമിയം
(ഫോക്സ് ലെതർ ഫിനിഷിങ്ങോടുകൂടിയത്)

ഒരു ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റായി സമ്മാനിക്കുവാൻ ഉത്തമമാണ് മേൽത്തരം ക്വാളിറ്റി പേജുകളും ഫോക്സ് ലെതർ കവറിങ്ങുമുള്ള ആസ്‌ട്രോ ഷെഡ്യൂളർ പ്രീമിയം വേർഷൻ. പ്രവചനങ്ങൾ/നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ പേഴ്‌സണൽ ഡയറി-ആക്ടിവിറ്റി ഷെഡ്യൂളറായും നിങ്ങൾക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. ഓരോ ദിവസത്തേയും ജ്യോതിഷപ്രവചനങ്ങൾ, ന്യൂമറോളജി നിർദ്ദേശങ്ങൾ, മുഹൂർത്തങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം 2023 വർഷഫലവും രത്നനിർദ്ദേശവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫോക്സ് ലെതർ കവറിങ് ദിർഘകാലം ഈട് നിൽക്കുന്നതിനാൽ, വർഷംതോറും, പേജുകൾ മാറ്റിവച്ച് ഇത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഓർഡർ ചെയ്ത് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആസ്‌ട്രോ ഷെഡ്യൂളർ പ്രീമിയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും

ദിനംപ്രതിയുള്ള ജ്യോതിഷഫലങ്ങൾ
മുഹൂർത്തങ്ങൾ
ന്യൂമറോളജി നിർദ്ദേശങ്ങൾ
വർഷഫലം 2023
രത്നനിർദ്ദേശം

Rs.2499+GST

Personal data entry form for Astrology Scheduler - Premium Version

Name
Date of Birth
Report Language
Chart Format
Gender
Male  Female
 
Time of Birth
AM PM
City of Birth
Email
Contact Number
*Delivery - within India only
SUBMIT

Disclaimer

While all care is taken to ensure accuracy of city data provided, you are requested to verify the time zone, longitude and latitude values before you submit the information. The division of data into country, region and city is made purely for the convenience of selection. It has no political implication whatsoever. It is possible that a place earlier belonging to a region or country may belong to a new one due changes in boundaries, creation of new regions etc. Places may also get renamed. If you notice that any information in our database need updating, kindly let us know immediately. We regret any inadvertant error that might have crept into the database if any.