ജ്യോതിഷം

Vishu Phalam

വിഷുഫലം 2021

മേടം ഒന്നിന് ആഘോഷിക്കുന്ന വിഷു, മലയാളികളുടെ പുതുവർഷാരംഭംകൂടിയാണ് . ജ്യോതിഷപ്രകാരം, സൂര്യൻ ആദ്യരാശിയായ മേടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ദിവസമാണ് പുതുവർഷാരംഭം. ഈ പുതുവർഷത്തിലെ, നിങ്ങളുടെ ജാതകപ്രവചനങ്ങളാണ് ക്ലിക്ക്ആസ്ട്രോയുടെ വിഷുഫലം 2021. വിഷു 2021 (മേടമാസം ആരംഭം) മുതൽ വിഷു 2022 (മീനമാസം അവസാനം) വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. ഈ ഒരുവർഷക്കാലയളവിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായേക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന അവസരങ്ങൾ, ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന തടസ്സങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് വിഷുഫലം 2021. നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ, വിവാഹം, സമ്പത്ത്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളെ പ്രത്യേകമായി വിശകലനംചെയ്ത്, ഉപയോഗപ്രദമായ പ്രവചനങ്ങൾ ഇത് നൽകും. മാസപ്രവചനങ്ങൾ, ഗോചരഫലങ്ങൾ, അനുകൂലസമയങ്ങൾ തുടങ്ങി മറ്റനേകം വിവരങ്ങളും വിഷുഫലം 2021ൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വരുന്ന ഒരുവർഷക്കാലത്തെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും, അനുകൂലസമയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയുവാൻ വിഷുഫലം 2021 ഉടൻ വായിക്കുക.

  • വിഷു 2021 മുതൽ വിഷു 2022 വരെയുള്ള ജീവിതപ്രവചനങ്ങൾ
  • തൊഴിൽ, വിവാഹം, കുടുംബജീവിതം, ആരോഗ്യം
  • ഒരുവർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫോർക്കാസ്റ്റ് (ധന സ്ഥിതി പ്രവചനം)
  • ഗോചരഫലങ്ങൾ, മാസപ്രവചനങ്ങൾ, അഷ്ടകവർഗ്ഗ പ്രവചനങ്ങൾ
  • അനുകൂല സമയങ്ങൾ, അനുകൂല ഗ്രഹങ്ങൾ, അധിപന്മാർ
  • ഒരുവർഷത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള റേറ്റിംഗ്
Sample Reports: English | Malayalam | Tamil
Rs.499/-

Personal data entry form for Vishu Phalam

Name
Date of Birth
Report Language
Chart Format
Gender
Male  Female
 
Time of Birth
AM PM
City of Birth
Email
SUBMIT

Disclaimer

While all care is taken to ensure accuracy of city data provided, you are requested to verify the time zone, longitude and latitude values before you submit the information. The division of data into country, region and city is made purely for the convenience of selection. It has no political implication whatsoever. It is possible that a place earlier belonging to a region or country may belong to a new one due changes in boundaries, creation of new regions etc. Places may also get renamed. If you notice that any information in our database need updating, kindly let us know immediately. We regret any inadvertant error that might have crept into the database if any.