ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

രാശിയുടെ നാഥനായ സൂര്യന്‍


രാശിയുടെ നാഥനായ സൂര്യന്‍

അനാദ്യന്തമാദ്യം പരം തത്വമര്‍ത്ഥം
ചിദാകാര മേകം തുരീയം ത്വമേയം
ഹരിബ്രഹ്മ മൃഗ്യം പരബ്രഹ്മ രൂപം
ഭജേ ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി മീശ സ്വരൂപം

ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ദേവതയായ ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തിയെ നമിച്ച് നവഗ്രഹങ്ങളെപ്പറ്റി പറയട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ജനന സമയത്ത്‌ 12 രാശികളിലെവിടെയെങ്കിലും നില്‍ക്കുന്ന നവഗ്രഹങ്ങളും ഗുളികനും ലഗ്നവുമാണെന്നാണ് ജ്യോതിഷമതം. നവഗ്രഹങ്ങളില്‍ 7 ഗ്രഹങ്ങള്‍ തമോഗുണ പ്രധാനമായവയും രണ്ടെണ്ണം നിഴല്‍ ഗ്രഹങ്ങല്‍ അഥവാ ഛായാ ഗ്രഹങ്ങളുമാണ്. രാശി ചക്രത്തിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ ഉടമകളായ ആദിത്യ ചന്ദ്രന്മാര്‍ രണ്ടുരാശികള്‍ വീതം കുജ൯, ബുധ൯, വ്യാഴം, ശുക്ര൯, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കും വീതിച്ചു നല്‍കി ശേഷിക്കുന്ന രണ്ടു രാശികളിലൊന്നു വീതം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കൈവശം വെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും ഓരോ ദൈവങ്ങളുടെയും പ്രതീകങ്ങളാണ് .

ചിങ്ങം രാശി അഥവാ സിംഹ രാശി ഉടമയായ സൂര്യനില്‍ നിന്നും തുടങ്ങാം.

ഓം ഭാസ്കരായ വിദ്മഹേ
ദിവാകരായ ധീമഹി
തന്നോ സൂര്യ പ്രചോദയാത്. (ആദിത്യ ഗായത്രി )

ആത്മകാരകനും പിതൃകാരകനുമാണ് രവി. രവി ഇല്ലെങ്കില്‍ ചൈതന്യം ഇല്ല. പാപിയാണെങ്കിലും സത്വഗുണമുള്ളവനാണ്. രവി പ്രകാശ ഗ്രഹമാണ്. മേടം രാശി ഉച്ചരാശിയും തുലാം നീചരാശിയുമാണ്. ശനിയും ശുക്രനും ശത്രുക്കളും ബുധ൯ സമനും ചന്ദ്ര൯, കുജ൯, ഗുരു മിത്രങ്ങളുമാണ്.

രവിയുടെ രൂപം ഇങ്ങനെയാണ് : തേ൯ നിറമുള്ള കണ്ണുകള്‍ , ചതുഷ്‌ കോണ രൂപത്തിലുള്ള ശരീരം, പിത്ത പ്രകൃതി, തലമുടി കുറവ്‌ .

'താതശ് ചാത്മ പ്രഭവോ ദ്യുമണി '

അച്ഛ൯, ആത്മാവ്, പ്രഭാവം എന്നിവ സൂര്യന്റെ കാരകത്വങ്ങളാണ്. രവി രാജാവാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തില്‍ അസ്ഥിയുടെ കാരകത്വമാണ് സൂര്യന്. സൂര്യ൯ ദേവാലയത്തിന്റെ അധിപതിയാണ്. തടിച്ച നൂലുകൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം , ചെമ്പ്‌, മാണിക്യം എന്നിവ സൂര്യ൯ പ്രതിനിധീകരിയ്ക്കുന്നു. രവി വാരം അഥവാ ഞായറാഴ്ചയാണ് സൂര്യന്റെ ദിനം. കാതലുള്ള വൃക്ഷത്തെ ചിന്തിക്കുന്നത് സൂര്യനെ കൊണ്ടാണ്. സ്വാദിന്റെ കാര്യത്തില്‍ കടുംരസത്തെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പഞ്ചേന്ദ്രിയ വിഷയത്തില്‍ രവി രൂപകാരകനാണ്. ധാന്യങ്ങളില്‍ ഗോതമ്പിന്റെ കാരകത്വമാണ് രവിക്ക്‌.

പരമ ശിവനാണ് സൂര്യഗ്രഹത്തിന്റെ ദേവത. ആദിത്യ ദശയില്‍ ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതും ആദിത്യ ഹൃദയം പാരായണം ചെയ്യുന്നതും ഞായറാഴ്ച വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ആദിത്യ ഗായത്രി ജപിക്കുന്നതും നല്ല ഫലം ചെയ്യും.

ഒരു ജാതകത്തില്‍ ലഗ്നാല്‍ 5 ല്‍ രവി നിന്നാല്‍ ആ വ്യക്തിക്ക് മൂത്ത സന്താന ദു:ഖം ഉണ്ടാവാനും വയറിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവാനും സാധ്യത ഏറെയാണ്. 2 ല്‍ എങ്കില്‍ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തിയെയാണ് ബാധിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാവത്തില്‍ നിന്നാലും ഫലം വേറെ വേറെയാണ് . സൂര്യ൯ ഓരോ ഗ്രഹത്തിന്റെ കൂടെയും യോഗം ചെയ്തു നിന്നാലും വിവിധ ഫലങ്ങളാണ്. ബുധന്റെ കൂടെ നിന്നാലുള്ള നിപുണയോഗം ശ്രഷ്ഠമാണ് .

താരാ നിത്യാനന്ദ്‌
ശ്രീനികേതന്‍
ജു സ്ട്രീറ്റ്
ഫോണ്‍ : 9895038079
Email:nithyanandtara@gmail.com

Print
SocialTwist Tell-a-Friend
The views and opinions expressed in this article or comments on this site are those of the speakers or authors and do not necessarily reflect or represent the views and opinions held by Mathrubhumi Printing & Publishing Co. Ltd. or Astro-Vision Futuretech Pvt Ltd.

Other stories