ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

അദ്ധ്യായം 13 : സ്ത്രീ ജാതകം


Untitled Document

അദ്ധ്യായം 13 : സ്ത്രീ ജാതകം

ഹോര ശാസ്ത്രത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിക്ക ഫലങ്ങളും സ്ത്രീ പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് ഒരു പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ചില ഫലങ്ങള്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക്‌മാത്രം അനുഭവപ്പെടുന്നതുമാണ്. അവ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പറയാവുന്നവയല്ല. അത്തരം ഫലങ്ങള്‍ക്കുള്ള യോഗങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ ജാതകത്തില്‍ കാണുന്നുവെങ്കില്‍ അത് അവരുടെ ഭര്‍ത്താക്കന്മാരില്‍ അനുഭവക്ഷ്മമായിരിക്കും. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് യോജിക്കാവുന്ന ഫലങ്ങള്‍ മാത്രമേ പറയാവു. സ്ത്രീകളുടെ എട്ടാം ഭാവം കൊണ്ടു ഭര്‍ത്തൃ മരണത്തെയും, ലഗ്നം ചന്ദ്രസ്ഥിതി എന്നിവ കൊണ്ട്‌ ശാരീരികവസ്ഥയെയും, ഏഴാം ഭാവം കൊണ്ട്‌ ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ ഗുണ ദോഷങ്ങളെയും അഞ്ചാം ഭാവം കൊണ്ട്‌ പ്രസവം, ഗര്‍ഭാശയം, ഒമ്പതാം ഭാവം കൊണ്ട്‌ സൗന്ദര്യവും, പുത്രസമ്പത്തും ചിന്തിക്കണം, ഭാവം, ഭാവാധിപന്‍, കാരകന്‍ എന്നിവയുടെ ഫലം നിര്‍ണ്ണയത്തിനു ആവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.

സൗഭാഗ്യയോഗം

1 . ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ ബലവാനായ ശഭഗ്രഹം.

2 . ഏഴാം ഭാവാധിപന്‍ ശുഭാഗ്രഹവുമൊത്തു കേന്ദ്രങ്ങളിലോ ,ത്രികോണങ്ങളിലോ,നില്‍ക്കുക.

3 . ഏഴാം ഭാവധിപന്‍റെയും ,ശുഭ ഗ്രഹത്തിന്‍റെയും ദൃഷ്ടി ഏഴാം ഭാവത്തിനു വരിക.

4. ഏഴാം ഭാവാധിപതി ബലവാനായി ഉച്ചം ,സ്വക്ഷേത്രം മുതലായ സ്ഥാനങ്ങളില്‍ സ്വവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നില്‍ക്കുക (പുരുഷന്‍ , സ്ത്രീ , നപുംസകം).

സുഖയോഗം

1. ലഗ്നത്തില്‍ ചന്ദ്രശുക്രന്മാര്‍ നില്‍ക്കുക.

2. ലഗ്നത്തില്‍ ചന്ദ്രബുധ്ന്മാര്‍ നില്‍ക്കുക.

3. അല്ലെങ്കില്‍ ബുധശുക്രന്മാര്‍ നില്‍ക്കുക.

4. അല്ലെങ്കില്‍ 5, 7, 9, 10, 11 എന്നീ ഭാവാധിപന്മാര്‍ ലഗ്നത്തിലോ, ഇഷ്ടസ്ഥാനങ്ങളിലോ ബാലവന്മാരായി നില്‍ക്കുക.

5. കര്‍ക്കിടകം രാശിയില്‍ ശുക്ര ചന്ദ്രന്മാര്‍ , എങ്കില്‍ ജാതക ജീവിത കാലം മുഴുവനും സുഖമനുഭവിക്കുന്നതാണ്.

വൈധവ്യയോഗങ്ങള്‍

1 . സ്ത്രീ ജാതകത്തില്‍ പാപ ദൃഷ്ട്നായി 7 ല്‍ ചൊവ്വ.

2 . പപയോഗം ചെയ്ത്‌ ചൊവ്വ ലഗ്നം രണ്ട്, നാല്, എഴ്, എട്ട്, പന്ത്രണ്ട്‌ ഭാവങ്ങളില്‍.

3. മേല്‍ പറഞ്ഞ ഭാവങ്ങളില്‍ ശക്തരായ പാപഗ്രഹങ്ങള്‍.

4 . പാപയുക്തനായ രാഹു 8 , 12 ഭാവങ്ങളില്‍ നില്‍ക്കുക.

5 . ക്ഷീണ ചന്ദ്രന്‍ പപയുക്തനായി 6 ലോ , 8 ലോ നില്‍ക്കുക.

6 . പാപദൃഷ്ടരായ 7, 8 ഭാവാധിപന്മാര്‍ പരസ്പരം രാശി മാറി നില്‍ക്കുക.

7 .പാപയുക്തരായ 6, 8 ഭാവാധിപന്മാരുടെ ദൃഷ്ടി 6, 12 ഭാവങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാവുക.

8. ഉച്ചാദി ബലയുക്തനായ പാപ ഗ്രഹം അഷ്ടമത്തില്‍ വരുക.

9. ലഗ്നത്തിന്റെയോ, ചന്ദ്രന്റെയോ 1, 2, 4, 7, 8, 12 ഭാവങ്ങളില്‍ പാപ ഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക.

10. 7, 8 ഭാവങ്ങളില്‍ ചൊവ്വ , രാഹു നില്‍ക്കുക.

11. ലഗ്നത്തിനോ, ചന്ദ്രനോ പാപ മദ്ധ്യസ്ഥിതി.

12. ലഗ്നം, ഏഴ് ഭാവങ്ങളില്‍ പാപന്മാരുണ്ടാവുക.

13. അല്ലെങ്കില്‍ എട്ടാം ഭാവാധിപന്‍ 7 ല്‍ പപദൃഷ്ട്നായി നില്‍ക്കുക.

മേല്‍ പറഞ്ഞ വിധം സ്ത്രീ ജാതകത്തില്‍ ഗ്രഹ സ്ഥിതിയുണ്ടായാല്‍ വൈധവ്യമുണ്ടാകാവുന്നതാണ്.

വൈധവ്യ യോഗഭംഗം

1 . ചൊവ്വ യക്ക് തുല്യ ബലവാനായ പാപ ഗ്രഹം പുരുഷ ജാതകത്തിലുണ്ടാവുക ( ജാതകങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ വിവാഹത്തിന് ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍ സ്ത്രീ ജാതകത്തിലെ 8 ലെ ബലവാനായ ചൊവ്വയ്ക്ക്‌, അതു പോലെ ബലമുള്ള ഒരു പാപ ഗ്രഹം പുരുഷ ജാതകത്തിലെ ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുക.)

2 . ലഗ്നത്തിന്‍റെയോ, ചന്ദ്രന്റെയോ എഴില്‍ ശുഭനുണ്ടാവുകയോ, അവിടെ ഭാവാധിപന്‍ നില്‍ക്കുകയോ ചെയ്യുക.

3 . എഴാം ഭാവാധിപന്‍ പുര്‍ണ്ണ ബലവാനായി ഉച്ചാദി സ്ഥാനങ്ങളില്‍ നില്‍ക്കുക.

4. ലഗ്നാല്‍ ഒമ്പതാം ഭാവത്തില്‍ ശുഭ ഗ്രഹങ്ങള്‍ നില്‍ക്കുക. എങ്കില്‍ വൈധവ്യ യോഗത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുകയില്ല.

വന്ധ്യാദി യോഗങ്ങള്‍

1. ലഗ്നത്തിന്‍റെ 8 ല്‍ ബുധന്‍ നിന്നാല്‍ കാകവന്ധ്യ (ഒരിക്കല്‍ മാത്രം പ്രസവിക്കുന്നവള്‍).

2 . ലഗ്നത്തിന്‍റെ 8 ല്‍ ശനിയും, രവിയും നിന്നാല്‍ വന്ധ്യയാകാം.

3. കൂടാതെ പാപ ദൃഷ്ടിയോടു കൂടിയ ഏഴാം ഭാവം പാപന്‍റെ രാശി കുടിയായിരിക്കുക.

4. ചന്ദ്രന്‍ ശുഭനോട് ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുകയും, കുജന്‍റെയോ, ശനിയുടെയോ രാശികള്‍ ലഗ്നമാവുകയും ചെയ്യുക.

5. രവിയോ, ശനിയോ സ്വക്ഷേത്രസ്ഥിതരായി അഷ്ടമത്തില്‍ നില്‍ക്കുക.

6. രവി, ചന്ദ്രന്‍, വ്യാഴം, കുജന്‍ ഈ ഗ്രഹങ്ങള്‍ അഷ്ടമത്തിലോ, ലഗ്നത്തിലോ നില്‍ക്കുക, അല്ലെങ്കില്‍ ശനിയോടൊപ്പം അഷ്ടമത്തില്‍ വരിക.

7. ധനു അല്ലെങ്കില്‍ മീനം രാശി അഞ്ചാം ഭാവമാവുക അവിടെ മൂന്നിലധികം പാപികള്‍ വരിക.

8. പാപയുക്തനായി, പാപ നവാംശകം ചെയ്ത ചന്ദ്രന്‍ ലഗ്നത്തില്‍ നില്‍ക്കുക.

9. അഷ്ടമത്തില്‍ വ്യാഴനോ , ശുക്രനോ നില്‍ക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ 5, 7 ഭാവങ്ങളില്‍ ചൊവ്വ നില്‍ക്കുക അഥവാ ആ ഭാവങ്ങള്‍ക്ക് കുജ ദൃഷ്ടി പതിക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ 5 ,7 ഭാവങ്ങള്‍ക്ക് രാഹു യോഗം വരിക എങ്കില്‍ മൃതസന്താന യോഗം ഭവിക്കുന്നു.

Consult P.G.Nambiar >>

പി. ജി. നമ്പ്യാര്‍

പി.ഗംഗാധരന്‍ നമ്പ്യാര്‍ 20 വര്‍ഷമായ് ജ്യോതിഷം, രത്ന നിര്‍‍ദേശം, തുടങ്ങിയ ഭാരതീയ ജ്യോതിഷ ശാഖകളില്‍‍ ഉപദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി വരുന്നു. അദ്ദേഹം ജ്യോതിഷ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍കളുടെ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ ആയ ആസ്ട്രോ വിഷന്റെ ചീഫ് കണ്‍സള്‍ടന്‍റ് പദവി വഹിക്കുന്നു. ആസ്ട്രോ വിഷന്‍റെ കലൂര്‍ (എറണാകുളം) ഓഫീസില്‍ ജ്യോതിഷ ക്ലാസ്സുകളും, അസ്ട്രോലോജി കണ്‍സല്‍ട്ടന്‍സിയും നടത്തി വരുന്നു.

Astro-Vision Futuretech Pvt.Ltd.
Office No. 44/1136 C-15,
1st Floor, Chammany Tower,
Kaloor, Cochin - 682 017
Kerala, India.
Phone: +91 484 2409298
Mob : 9447815288
Email : pgnambiar@hotmail.com

Print
SocialTwist Tell-a-Friend
The views and opinions expressed in this article or comments on this site are those of the speakers or authors and do not necessarily reflect or represent the views and opinions held by Mathrubhumi Printing & Publishing Co. Ltd. or Astro-Vision Futuretech Pvt Ltd.

Other stories