ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു പുതുമുഖം നിങ്ങളുടെ ഈ ദിവസം മറക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ഒന്നാക്കിത്തീര്‍ക്കും.
ധാരാളമായുള്ള ശുദ്ധവായു കുടുംബത്തിലെ മുതിര്‍ന്നവരെ കൂടുതല്‍ സന്തോഷമുള്ളവരാക്കും. ഇതിനായി പുകയിലയുത്പ്പന്നങ്ങള്‍ കഴിവതും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.
നിങ്ങള്‍ ജലയാത്ര വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചത്തേയ്ക്ക് നീട്ടി വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വളരെ നല്ല ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Astrology Articles