ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

കമിതാക്കള്‍ക്ക് ഈ ദിവസം വളരെ നല്ലതായിരിക്കും.
ശരിയായ ആസൂത്രണത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം സുഹൃത്തുക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടും കൂടിയുള്ള പുറത്തേയ്ക്കുള്ള യാത്ര നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മോശമായ അഭിപ്രായമുണ്ടാക്കും.
പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളുടെ ഇടയിലും നിങ്ങള്‍ പ്രശസ്തനാകാന്‍ ഇടയുണ്ട്.
വിവാഹിതര്‍ക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ചില വിഷമങ്ങള്‍ മനസ്സിലുണ്ടാകും.Astrology Articles