ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

ബന്ധുജനങ്ങളുടെ വീടുകളില്‍ ഹ്രസ്വസന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നത് കുടുംബത്തിലെ മുതിര്‍ന്ന അംഗങ്ങളെ സന്തോഷമുള്ളവരാക്കും.
കുട്ടികള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ അസുഖമോ, മുറിവ്, ചതവ് എന്നിവയോ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് മുഴുവന്‍ ആയാസമുണ്ടാക്കും.
ഒരു പുതിയ ജോലി നേടുന്നതിന് തൊഴില്‍ രഹിതര്‍ നടത്തിയ കഠിന പ്രയത്‌നത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം കിട്ടാത്തതില്‍ അവര്‍ ദു:ഖിക്കും.
ഇനിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സര്‍ക്കാരിന്റെ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് തീര്‍ച്ചയായും അതിന് അനുമതി കിട്ടും.
കായിക താരങ്ങളും അവരുടെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരും അവരുടെ ഉയര്‍ച്ചയ്ക്കുള്ള പദ്ധതികളോട് നല്ല രീതിയില്‍ പ്രതികരിക്കും.

Astrology Articles