ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം


അവിവാഹിതരുടെ എടുത്തു ചാടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്വഭാവവും വിശ്രമമില്ലാത്ത ജോലിയും അവരെ സ്‌നേഹിക്കപ്പെടാന്‍ പ്രയാസമുള്ള വ്യക്തികളാക്കി മാറ്റും.


വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍, പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് അഭിപ്രായ സംഘട്ടനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും.
സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ നല്‍കുകയും അതില്‍ ഒരു സമനില കൊണ്ടു വരാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും വേണം.

Astrology Articles