ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

ഈ ദിവസം മുതിര്‍ന്നവര്‍ അവരുടെ മുറി പുന:ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും അലങ്കരിക്കുന്നതിനും ചെലവഴിക്കും.
അക്കൗണ്ടിംഗ് രംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവസരം കൈവരും.
ഓഹരി വിപണിയിലുള്ളവര്‍ അവരുടെ കുടുംബവുമൊത്ത് ജോലിസ്ഥലത്തുനിന്നും വിട്ടു നില്‍ക്കും.
കായിക രംഗത്തുള്ളവര്‍ അവരുടെ പാതയില്‍ വരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാന്‍ ഈ ദിവസം ഊര്‍ജ്ജ്വസ്വലരായി കാണപ്പെടും.
നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് ഗൃഹത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

Astrology Articles