ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

അവിവാഹിതര്‍ അസ്വഭാവികമായ ഒരു ബന്ധത്തില്‍ ചെന്നുപെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടുതല്‍ അടുക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ലത് അകന്നു മാറുന്നതാണ്.
അവിവാഹിതരുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ വിവാഹാലോചനയെക്കുറിച്ചു പറയുന്ന അഭിപ്രായം നിങ്ങളില്‍ അനാവശ്യമായ മാനസികായാസം വരുത്തും.
കുട്ടികള്‍ അവരുടെ പരീക്ഷകളില്‍ വിജയശ്രീലാളിതരാകും. മാതാപിതാക്കള്‍ അവരില്‍ അഭിമാനം കൊള്ളും.
ബാങ്കുകള്‍ തൊഴില്‍ രഹിതര്‍ക്ക് പുതിയ വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികള്‍ അനുവദിക്കും.
നിയമരംഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര്‍ ചില പുതിയ വ്യവഹാരങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. ഈ വ്യവഹാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തികവും അഭിമാനകരവുമായ നേട്ടം സമ്മാനിക്കും.

Astrology Articles