ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

ഈ സുവര്‍ണ്ണാവസരം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നു തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്‌നേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരോട് തുറന്നു പറയുക. മറുപടി തീര്‍ച്ചയായും അനുകൂലമായിരിക്കും.
മുതിര്‍ന്നവരില്‍ നിന്നുള്ള കുറച്ചു വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ ഈ ദിവസം കൂടുതല്‍ ആനന്ദകരമാക്കും. മുതിര്‍ന്നവരുടെ സാന്ത്വനം നിങ്ങളില്‍ ആശ്വാസം ജനിപ്പിക്കും.
തോണിയാത്രയിലും സവാരികളിലും കുട്ടികള്‍ അതീവ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. ചെറിയ അപകടങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടി കാണുക.
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പുതിയ അക്കാദമിയിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്താം.
അദ്ധ്യാപന മേഖലയിലുള്ളവര്‍ക്ക് അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തന മണ്ഡലത്തോട് വിരക്തി തോന്നും. തന്മൂലം മറ്റു പ്രവര്‍ത്തന മേഖല അന്വേഷിക്കും.

Astrology Articles