ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം


അവിവാഹിതര്‍ അസ്വഭാവികമായ ഒരു ബന്ധത്തില്‍ ചെന്നുപെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടുതല്‍ അടുക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ലത് അകന്നു മാറുന്നതാണ്.


ഇന്ന് വെള്ളത്തിലൂടെയോ, വെള്ളത്തിന് കുറുകയൊ ഉള്ള ഒരു ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്ക് ശക്തമായ സൂചന നല്‍കുന്നു.
അടുത്ത കാലത്തായി ഉണ്ടായ ചെലവുകള്‍ നിങ്ങളുടെ കഴിവിനുമപ്പുറത്താണ്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുവാന്‍ അല്‍പം സമയം കണ്ടെത്തുക.

Astrology Articles