ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

അവിവാഹിതര്‍ക്ക് അവരുടെ പുറത്തുള്ള ജീവിതം ഇന്ന് സന്തോഷപ്രദമായ അനുഭവങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കും.
ജീവിതത്തില്‍ അനുകൂലമായ വീക്ഷണ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കുട്ടികള്‍ക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രോത്സാഹനം ആവശ്യമാണ്. ഭാവിയില്‍ അവരുടെ സഹായം ആവശ്യമായി വരും.
വ്യവസായ രംഗത്തെ ചില നിക്ഷേപങ്ങള്‍ തൊഴില്‍ രഹിതര്‍ക്ക് നല്ല ലാഭം നേടിക്കൊടുക്കും.
നിയമരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് അസ്വഭാവിക മാറ്റങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വിദേശത്ത് പോകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അതിനുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും.
കലാരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് വിദേശത്ത് ഉന്നത പഠനത്തിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും.

Astrology Articles