ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

അവിവാഹിതര്‍ ഈ ദിവസം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കും. അവരോടൊത്തൊരു സവാരിയോ, പര്‍ച്ചേസോ നടത്തും.
നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് സഞ്ചാര അവസരങ്ങളിലൂടെ ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം.
നിങ്ങളുടെ സ്പഷ്ടമായ കഴിവും, വ്യാപാര കാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രാഗത്ഭ്യവും മറ്റു വ്യവസായികളുടെ ഇടയില്‍ പ്രശസ്തി നേടിത്തരും.
ഉയര്‍ന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യാപാരത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്ന് ഉപകാരപ്രദമായിത്തീരും.
പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഇടനിലക്കാരനായി ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും.
നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നില ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങളെ അലട്ടുകയില്ല.

Astrology Articles