ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

അവിവാഹിതര്‍ അവരെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവരുമായി ഈ ദിവസം ചിലവിടുക. ഈ ദിനം മധുരകരമായിരിക്കും.
ഇന്ന് കുട്ടികള്‍ അവരുടെ സഹോദരങ്ങളെ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായി കാണാന്‍ കഴിയും.
തൊഴില്‍ തേടുന്നവര്‍ ഈ സമയം ബുദ്ധിപൂര്‍വ്വം ഉപയോഗിക്കണം. ജോലിക്കു വേണ്ടി തീവ്രമായി പരിശ്രമിക്കുന്നതിനും തടസ്സങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്നതിനും സമയം നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമാണ്.
നിയമ സംബന്ധമായ ജോലിയില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രധാന ആഗ്രഹം അവരുടെ ജോലിയില്‍ ഒരു നല്ല വിജയം നേടുക എന്നതായിരിക്കും. ഈ ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങള്‍ അതിന് ഒരു ചവിട്ടുപടിയാകും.
ഇന്ന് അദ്ധ്യാപകര്‍ ജോലിയില്‍ പ്രയാസമേറിയ ഒരു ഘട്ടം തരണം ചെയ്യും. അതിനവര്‍ക്ക് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടേയും സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടേയും സഹകരണം ലഭിക്കും.
കലാകാരന്മാര്‍ക്ക് ഇത് നല്ല സര്‍ഗ്ഗസൃഷ്ടിയ്ക്കുള്ള സമയമാണ്. അതിന്റെ ഫലം നിങ്ങള്‍ക്ക് മാധുര്യമേറിയതും രുചികരവുമായി അനുഭവപ്പെടും.

Astrology Articles