ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

നിങ്ങളുടെ സ്‌നേഹനിധിയെ മാതാപിതാക്കളുമായി പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ പറ്റിയ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. എല്ലാം ഭംഗിയായി തന്നെ നടക്കും.
ഈ ദിവസം മുതിര്‍ന്നവര്‍ അവരുടെ മുറി പുന:ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും അലങ്കരിക്കുന്നതിനും ചെലവഴിക്കും.
മുതിര്‍ന്നവരോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടും പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനുള്ള സന്മനസ്സുകൊണ്ടും കുട്ടികള്‍ അവരുടെ വീട്ടിലും സ്‌ക്കൂളിലും ആനന്ദം കലര്‍ന്ന ആരാധനയ്ക്ക് പാത്രമാകും.
തൊഴില്‍ രഹിതര്‍ ചില പുതിയ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടും. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നീട് പ്രയോജനപ്പെടും.
നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയില്‍ ഉള്ള നിയമ വ്യവഹാരം ഇന്ന് അനുകൂലമായിത്തീരും.
ഇപ്പോഴുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മധ്യഘട്ടത്തില്‍ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുകൂലമായി വരും. നിങ്ങളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുമായി മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോകുക.

Astrology Articles