ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

മുതിര്‍ന്നവര്‍ ഇന്ന് സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ജീവിത പാതയില്‍ എല്ലാ ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്നതിനാല്‍ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയില്‍പ്പോലും ഒരു ഉദാത്ത മാതൃകയാകാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയും.
പഠന യാത്രകള്‍ക്കു പോകുന്ന അദ്ധ്യാപകരും, വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ചെറിയ അപകടങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാടുകളിലൂടെയും അരുവികളിലൂടെയും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന യാത്ര കഴിവതും ഒഴിവാക്കണം.
ജോലിക്കുള്ള അറിയിപ്പ് കാത്തിരിക്കുന്ന തൊഴില്‍ രഹിതര്‍ക്ക് സഹകരണ മേഖലയില്‍ നിന്നും ജോലിക്കുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും.
കായിക രംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് ഈ ദിവസം ശ്രേഷ്ഠകരമായിരിക്കും. നിങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കളികളിലോ മത്സരങ്ങളിലോ വിജയിക്കും.

Astrology Articles