ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 15/09/2019 to 21/09/2019

വിവാഹിതര്‍ക്ക് ഈ വാരം അനുകൂലമല്ല. പങ്കാളിയുമായി ഒരു സംഘര്‍ഷത്തിന് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി പരിപാടികള്‍ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.
നിങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യാത്ത ഒരു യാത്രക്ക് എല്ലാ സദ്ധ്യതയൂം ഈ വാരം കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അത് വിരസമായിരിക്കില്ല.
നിയമം, തൊഴില്‍ എന്നീ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാര്‍ക്ക് ഈ വാരം അതില്‍ പരിഹാരം കാണാന്‍ സാധിക്കും.
വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച നിലവാരത്തില്‍ എത്താന്‍ സാധിക്കാത്തതില്‍ നിരാശപ്പെടരുത്.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടേയും മറ്റുള്ളവരുടേയും പ്രശംസയും അംഗീകാരവും ലഭിക്കും.
രാല്ല്രീയക്കാര്‍ക്ക് സമയം വളരെ അനുകൂലമാണ്. അവര്‍ക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ചില പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ഇടപെടുകയും അതിന് വളരെ ബുദ്ധിപരമായ പ്രതിവിധി കണ്ടുപിടിക്കയും ചെയ്യും. അതില്‍ അവര്‍ക്ക് ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കും.
അഭിനയം, സംഗീതം, കല എന്നീ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ ഈ വാരം കരാറുകളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അന്വേഷിച്ചറിയണം. ചിലപ്പോള്‍ നല്ലതിനായിരിക്കാം. എങ്കിലും രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി ആലോചിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 17, 18

 

Astrology Articles