ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 24/09/2023 to 30/09/2023

അവിവാഹിതര്‍ക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ വാരമായിരിക്കും. നിങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ കൂട്ടുകാരെ ലഭിക്കും. അവര്‍ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയോടും മനോഭാവത്തോടും യോജിക്കുന്നവരായിരിക്കും.
ഈ വാരം നിങ്ങളുടെ യാത്രാ പദ്ധതികള്‍ക്ക് തടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബാഗ് എടുക്കുക, യാത്രക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അടുക്കി നിറക്കുക, യാത്ര തുടങ്ങുക. അത് ബിസിനസ്സിനോ, വ്യക്തിപരമോയാകട്ടെ. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം. നിങ്ങള്‍ എവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്താലും വിജയം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടാവും.
ഈ വാരം നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യജീവിതം വളരെ ഉല്ലാസഭരിതവും തിരക്കേറിയതുമാവും. നിങ്ങള്‍ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നേരത്തേ ചെയ്ത സംഭാവനകള്‍ക്ക് അംഗീകാരവും സമ്മാനങ്ങളും ലഭിക്കും. അത് ആഘോഷത്തിനുള്ള കാരണമാവും. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടാനായി ആത്മാര്‍ത്ഥമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക.
വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച നിലവാരത്തില്‍ എത്താന്‍ സാധിക്കാത്തതില്‍ നിരാശപ്പെടരുത്.
ഈ വാരം രാല്ല്രീയക്കാരുടെ ബഹുജനസമ്മിതി അഥവാ ജനപ്രീതി വളരെ കൂടിയിരിക്കും.
അഭിനയം, സംഗീതം, കല എന്നീ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ ഈ വാരം കരാറുകളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അന്വേഷിച്ചറിയണം. ചിലപ്പോള്‍ നല്ലതിനായിരിക്കാം. എങ്കിലും രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി ആലോചിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല.
ധനവരവ് കൂടും. പല ഭാഗത്തുനിന്നും ലഭിക്കേണ്ട ധനം സമയത്തു തന്നെ ലഭിക്കും. ഭാവിയിലെ സുരക്ഷിതത്വം കരുതി നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് ഭംഗം വരുത്തരുത്.

ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 24, 28

 

Astrology Articles