ജ്യോതിഷം

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 15/09/2019 to 21/09/2019

വിവാഹിതര്‍ക്ക് ഈ വാരം ഒരു പുതിയ അദ്ധ്യായം ആരംഭിക്കുന്ന പ്രതീതിയുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ തോഴില്‍ കാര്യങ്ങളില്‍ അവര്‍ സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കും. അത് നിങ്ങള്‍ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടും. അത് വിജയത്തിലെത്തിക്കും.
വിവാഹബന്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന അവിവാഹിതര്‍ക്ക് നല്ല വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിലുള്ള പങ്കാളിയെ ലഭിക്കും.
ഒരു വിനോദയാത്രക്ക് എല്ലാ സാദ്ധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. കുടുംബത്തിനേയും കൂട്ടുന്നത് നന്ന്.
നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. കൂടുതല്‍ വിജയങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാര്‍ത്ഥവും അര്‍പ്പബോധത്തോടെയുമുള്ള ശ്രമങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും.
ഓഹരി വിപണി, ചൂതാട്ടം തുടങ്ങിയ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ വാരം ഭാഗ്യദേവതയുടെ കടാക്ഷമുണ്ടാകും. വിജയം ആഘോഷിക്കാന്‍ തയ്യാറായിക്കൊള്ളുക. ശരിയായ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിച്ച് മുട്ടുക, വിജയിക്കും. നിങ്ങളെ ആര്‍ക്കും തടയാനാവില്ല.
നിങ്ങള്‍ രാല്ല്രീയപ്രവര്‍ത്തകനാണെങ്കില്‍ ഈ വാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് സന്തോഷത്തിന് വകയുണ്ട്. നിങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടക്കും. അതില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രശംസയും അംഗീകാരവും ലഭിക്കും.
കായികരംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് മത്സരങ്ങളില്‍ വളരെ നന്നായി ശോഭിക്കാന്‍ കഴിയും. അതിനാവശ്യമായ ഊര്‍ജ്ജ്വസ്വലത നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്. സ്വയം പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാള്‍ നന്നായി ശോഭിക്കാന്‍ കഴിയും.
ഈ വാരം ആരോഗ്യവും മാനസ്സിക ബലവും വര്ദ്ധിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 17, 18

 

Astrology Articles