ജ്യോതിഷം

P: +91 6366920680, E: support@clickastro.com
Track Order

നക്ഷത്രഫലം

Prediction from Astro-Vision Astro-Vision Weekly Prediction
 


Weekly Prediction from 16/06/2024 to 22/06/2024

അവിവാഹിതര്‍ക്ക് ഒരു പങ്കാളിയെ കണ്ടിപിടിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാരത്തിലെ ഗ്രഹസ്ഥിതി നിങ്ങള്‍ക്ക് ശരിയായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാന്‍ സഹായിച്ചേക്കും. തീരുമാനം തെറ്റാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ ആ മംഗളകര്‍മ്മം നീണ്ടുപോകും.
നിങ്ങളുടെ ആകര്‍ഷണീയതയും വ്യക്തിത്വവും ക്ലബ്ബ് പോലുള്ള സാമൂഹിക സംഘടനകളിലെ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട തസ്തികയില്‍ നിങ്ങളെ അവരോധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തിലെ പ്രത്യേകത പുതിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക.
സ്വയം തൊഴില്‍ കണ്ടെത്തുന്നവര്‍ക്കുള്ള ലോണ്‍ ശരിയായതായുള്ള അറിയിപ്പ് ഈ വാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും.
സാങ്കതിക വിദഗ്ദര്‍ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകള്‍ പുറത്തെടുക്കേണ്ട സമയമായി. അതിന് ആവശ്യക്കാര്‍ ഉടനേയെത്തും.
ഓഹരി വിപണി, നിക്ഷേപം, ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് തുടങ്ങിയ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ വാരം അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ വിലയുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രതീക്ഷക്കൊത്തുയരാന്‍ സാധിക്കും.
ശരീരവും മനസ്സും ആരോഗ്യമുള്ളതിനാല്‍ എപ്പോഴും ഉന്‍മേഷദായകനായിരിക്കും.
ആഴ്ചയിലെ നല്ല ദിവസങ്ങള്‍ 19, 20

 

Astrology Articles